About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Tuesday, November 15, 2005

Non-immigrant visaVoor het Alles Amerika forum maakte ik het onderstaande overzicht. Kwestie van mensen die nog maar aan het begin van hun zoektocht staan, snel even een overzicht te kunnen geven van de (beperkte) mogelijkheden.
Naast deze non-immigrant visa heb je natuurlijk ook nog de permanente verblijfsvergunningen, maar indien je geen verwanten in 1ste graad of een huwelijkspartner hebt die Amerikaan zijn, dan is het nog moeilijker om dat visum te pakken te krijgen. Natuurlijk kan je altijd meedoen aan de DV-Lottery (vergeet niet om je in te schrijven voor 4 december!).


Niet-immigratie Visa / Tijdelijke Werkvisa

Indien je in de VS betaald werk wil verrichten, hoe kort van duur ook, dan heb je een visum nodig. Aangezien het om een tijdelijke opdracht gaat (die gerust een aantal jaren kan duren), noemt men deze de non-immigrant visa.
(Als je blijvend in de VS aan de slag wilt, dan val je niet onder de non-immigrants, en dan moet je je kandidaat stellen voor een immigrantenvisum.)
Belangrijk: Met uitzondering van aanvragers van visa type L of H zin alle werknemers verplicht om over een verblijfplaats te beschikken buiten de VS, die ze niet van plan zijn op te geven.

Als eerste stap bij het aanvragen van een tijdelijk werkvisum dient u een werkgever in de Verenigde Staten te vinden die uw diensten nodig heeft en bereid is een aanvraag voor u in te dienen bij de Amerikaanse immigratiediensten -- U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). http://uscis.gov/graphics/index.htm
In geval van goedkeuring door de USCIS wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Amerikaanse Ambassade waar u een visum wil aanvragen. Bij ontvangst van een goedgekeurde aanvraag zal de Ambassade met u contact opnemen. Indien u al bericht hebt ontvangen van een goedgekeurde aanvraag kunt u zich persoonlijk aanmelden bij de Niet-immigratievisumafdeling van de Ambassade.

Waar dient u de aanvraag in te dienen?
In principe moet je je tijdelijke werkvisum aanvragen bij de Amerikaanse Ambassade of het Consulaat die jurisdictie heeft over je permanente woonplaats. Belgische staatsburgers kunnen terecht in Brussel, Nederlanders in Amsterdam.

Aanvullende Documentatie
het origineel formulier I-797 (Notice of Action), het bericht waaruit blijkt dat de USCIS uw aanvraag heeft goedgekeurd, of een brief van de Amerikaanse Ambassade te Brussel die u mededeelt dat de BCIS goedkeuring werd ontvangen
bewijs van verwantschap (huwelijksboekje, huwelijkscontract, geboortecertificaat) indien u de aanvraag ook voor familieleden indient
enkel voor aanvragers van een L1-Blanket visum : vanaf 8 maart 2005 betaalt de aanvrager van een L1-Blanket visum 500 USD (kosten voor fraudepreventie en -detectie). Echtgenotes en kinderen van een aanvrager van een L1-Blanket visum betalen deze kosten niet.


Types van tijdelijke werkvisa

De H visa-categoriën (genaamd: ‘speciality Occupation’) heeft als doel om buitenlandse hooggeschoolden waarvan er geen aanbod is op de Amerikaanse markt, aan te trekken.
H-1A: Beroepsverple(e)g(st)ers
H-1B: Personen met heel specifieke beroepsactiviteiten die zeer gespecialiseerde kennis vereisen; in deze categorie horen bijvoorbeeld mannequins van een zekere vermaardheid en klasse thuis
H-2A: Tijdelijke gastarbeiders in de land-en tuinbouw
H-2B: Buitenlandse geschoolde of ongeschoolde arbeiders van een type dat niet beschikbaar is in de VS
H-3: Trainees (zie Stages en Praktische Opleiding). http://dutch.belgium.usembassy.gov/internships.html
Werkvergunningen voor deze classificaties kunnen niet verkregen worden bij de Amerikaanse ambassade in Brussel. De potentiële werkgever moet - teneinde een werkvergunning voor arbeiders type H te bekomen - een Labor Condition Application bij het U.S. Department of Labor indienen alsmede een "H" petition (Form I-129) bij het USCIS District Office, http://uscis.gov/graphics/index.htm en dit zo dicht mogelijk bij de plaats van geplande tewerkstelling in de VS.
De USCIS moet de petition goedkeuren en officieel bericht van goedkeuring sturen naar de werkgever, die, op zijn beurt, de potentiële werknemer zal inlichten over de goedkeuring. Merk echter op dat de goedkeuring van de petition op zich niet betekent dat de aanvrager automatisch gerechtigd is tot de ontvangst van een visum als hij of zij niet voldoet aan de beschikkingen van de Immigration and Nationality Act.
Voor de aanvang van de tewerkstelling, is de werkgever verplicht om de potentiële werknemer te voorzien van een kopie van de Labor Condition Application die ingediend werd bij het Department of Labor en dat getuigt dat de werkgever ondermeer bereid is om een hoger dan gebruikelijk loon te betalen aan de H-1B werknemer dan aan gelijkaardig tewerkgestelde arbeiders op de plaats van tewerkstelling, of aan een hoger barema voor de beroepskwalificatie in het geplande vakgebied.
Het aantal H-visa is beperkt. Sinds het fiscaal jaar 2004 worden er wereldwijd slechts 65.000 visa uitgereikt (tegenover 195.000 voordien). Deze zijn beschikbaar vanaf september, maar zijn in oktober meestal al uitgeput!
Zeer recent werd dit aantal opgetrokken met een extra 20.000 visa, maar deze zijn enkel bedoeld voor kandidaten die een Bachelor Degree hebben behaald aan een Amerikaanse universiteit of college.

I visa: Journalistenvisa voor vertegenwoordigers van de buitenlandse pers, radio, film of andere buitenlandse media.

L visa: voor werknemers die getransfereerd worden binnen eenzelfde bedrijf naar het VS moederhuis, de VS afdeling, onderafdeling of dochteronderneming van een buitenlands bedrijf. De persoon moet gedurende tenminste een van de laatste drie jaren van zijn/haar loopbaan onafgebroken in het buitenland tewerkgesteld geweest zijn in een uitvoerende, managements- of expertenfunctie in dienst van een moederbedrijf, filiaal of dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf.
Een petition moet ingediend worden vanwege de werknemer die getransfereerd wordt met behulp van Formulier I-129, hetzij door de Amerikaanse, hetzij door de buitenlandse werkgever.
Vanaf 8 maart 2005 zullen de aanvragers van een Blanket L1-petition 500 USD (of het equivalent in Euro) moeten betalen ter bevordering van de preventie en detectie van frauduleuze aanvragen. Echtgenote(n/s) en kinderen van de aanvragers van de Blanket L1-petition hoeven deze som van 500 USD niet te betalen.

O visa: voor personen die over buitengewone vaardigheden beschikken op gebied van wetenschap, kunst, onderwijs, zaken, of sport - getuige nationale of internationale erkenning of in het geval van film en TV-producties een stevig onderbouwde buitengewone reputatie - wiens prestaties erkend zijn en uitgebreid gedocumenteerd kunnen worden, en die willen immigreren naar de Verenigde Staten om hun werk in het gebied van hun buitengewone vaardigheid verder te zetten. Dit type visum is ook beschikbaar voor begeleiders of assistenten van artiesten of atleten voor (een) specifiek(e) evenement(en). Goedkeuring door USCIS is noodzakelijk via Formulier I-129.

P visa: voor atleten en entertainers die individueel of als deel van een groep optreden op een internationaal erkend niveau; of optreden in het kader van een Amerikaans/buitenlands uitwisselingsprogramma; of optreden als artiest of entertainer, alleen of als deel van een groep, of als integraal deel van het optreden van zo een groep en die de VS tijdelijk willen binnengaan enkel en alleen om op te treden, les te geven of te coachen individueel of in groep, in een commercieel of niet-commercieel kader, onder een cultureel uniek programma.

Q visa: voor deelnemers aan een internationaal cultureel uitwisselingsprogramma gericht op het verlenen van praktische training, tewerkstelling en het delen van geschiedenis, cultuur en tradities van het land van herkomst van de deelnemer.
Q tewerkstellingsaanvragen vereisen vooraf toestemming van het INS via Formulier I-129 met inbegrip van het Q attachment vooraleer de aanvrager effectief een visum kan aanvragen.
"Q status" kan niet langer duren dan 15 maanden. Gelieve ook een kijkje te nemen naar de bepalingen over Uitwisselingvisa. http://dutch.belgium.usembassy.gov/exchange_visitors2.html

R visa: voor professionele religieuze bedienaars of mensen die beroepsmatig actief zijn in een religieuze missie of functie en die lid van een erkende religieuze organisatie geweest zijn voor ten minste de laatste twee jaar voorafgaand aan de visumaanvraag.

E visa: voor Treaty Traders en Treaty Investors. http://dutch.belgium.usembassy.gov/treaty_trader_investor.html%20E1 is het Treaty Trader visum, E2 het Treaty Investor visum.

De echtgeno(o)t(e) en kinderen van een aanvrager van een officieel aangeduid tijdelijk arbeider onder een van de voorafgaande boven beschreven classificaties mag ook aangeduid als iemand die onder eenzelfde type van visumaanvraag valt teneinde de hoofdaanvrager te begeleiden of te vergezellen.
Iemand die in de hoedanigheid van echtgeno(o)t(e) of kind van een tijdelijk arbeider of arbeider in opleiding een visum ontvangt mag onder geen beding tewerkstelling aanvaarden in dit statuut.


Dependent Visa
Bovenstaande visa zijn dus de visa voor de initiële aanvrager. Zijn of haar partner en/of kinderen kunnen natuurlijk geen aanspraak maken op deze visa, vandaar dat zij vallen onder de ‘dependent visa’. Deze verschillen naargelang het type van bovenstaand visum dat toegekend is.
Opgelet: je dient wettelijk gehuwd te zijn om in aanmerking te komen voor een dependent visum. Samenlevingscontracten zijn voor de Amerikaanse wetgeving niet geldig, dus partners van hetzelfde geslacht komen dan ook niet in aanmerking voor deze dependent visa!
Kinderen vallen onder deze visa zo lang zij de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.

H1B heeft dus een H4 voor huwelijkspartner en/of kind(eren).

E1/E2: E1 of E2 Dependent Visa.

L1: L2 voor de partner.

Het onderstaande geldt voor volgende dependent visa:
H1B (H4), E1/E2, L1 (L2):
- de huwelijkspartner moet, indien deze wil werken, toestemming vragen aan de USCIS
- de huwelijksparnter en/of de kinderen mogen onderwijs volgen, maar indien zij universitair onderwijs willen volgen moeten ze zelf een F1 Student Visa aanvragen
- het dependent visum voor kinderen is geldig tot aan hun 21ste verjaardag


Change of Status
Change of Status wil zeggen dat men van het ene naar het andere visum overstapt (vb. van H1B naar een E2 of van een L1 naar een Green Card).
Change of Status kan voor alle bovenvernoemde visa! Men kan dus uiteindelijk vanuit deze visa een aanvraag doen naar ‘permanent residence’ (behalve indien je een E1/2 hebt!).


Permanente tewerkstelling
Voor informatie in verband met visa voor permanente tewerkstelling, zie verder onder Immigratievisa.

Bron: Amerikaanse Ambassade in Brussel http://dutch.belgium.usembassy.gov/temporary_working5.html
http://www.advocaten-vanorshaegen.be/

1 comment:

USA ESTA said...

Willkommen auf der Website für die Esta-Beantragung in die USA.
www.usestaapply.com